O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

WIZYTA W PORADNI

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Wszystkie dzieci do 18 roku życia, posiadające zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia powinny być im udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli jest to niemożliwe – w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto pacjenci, o których mowa powyżej mają prawo do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - bez skierowania.


Informacje ogólne

Świadczenia zdrowotne, czyli przyjęcie do poradni specjalistycznej udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka  realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieszcza pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej w tym np. porady specjalistycznej, zabiegów rehabilitacyjnych pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Przyjęcie do Poradni może odbyć się wyłącznie na podstawie ważnego skierowania. Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

W przypadku gdy pacjent nie może się stawić w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej  w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą listę oczekujących lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

Zasady rejestracji

a. rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

b. pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

c. godziny pracy poradni, pracowni umieszczone są na wywieszkach przed każdą poradnią, pracownią oraz na stronie internetowej szpitala.

Wymagane dokumenty

a. dowód tożsamości z numerem PESEL,

b. aktualne skierowanie,

c. pacjenci z krajów Unii Europejskiej – paszport lub dowód osobisty, kartę ubezpieczenia,

d. stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Kiedy nie jest wymagane skierowanie

a. do poradni ginekologiczno-położniczej,

b. do poradni onkologicznej.

Przywileje pacjentów

Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

a. inwalidzi wojenni, wojskowi,

b. osoby represjonowane,

c. kombatanci,

d. niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

e. chorzy na gruźlicę,

f. zakażeni wirusem HIV,

g. w zakresie badań dawców narządów,

h. uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,

i. uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty

a. termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,

b. w poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących tylko rejestrowani w dniu wizyty,

c. w pozostałych poradniach, pracowniach gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu. Pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

d. poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

      - zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

      - zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

      - inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

    - uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

    - weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje

a. Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

b. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

c. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

d. Pacjenci zgłaszający się do poradni, pracowni specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, osoby posiadające zlecenie od Zakładu lub lekarza, z którym NFZ lub SCM S.A. nie podpisali umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, osoby nieubezpieczone lub nieumiejące potwierdzić uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz na życzenie pacjenta mogą być przyjmowane przez lekarza odpłatnie wg obowiązującego cennika usług.

Realizacja świadczeń z zakresu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej

Poradnie realizujące świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego:

- Otolaryngologiczna,

- Chirurgii Ogólnej,

- Onkologiczna,

- Nefrologiczna,

- Położniczo –Ginekologiczna,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Neurochirurgiczna,

- Poradnia Foniatryczna,

- Poradnia Okulistyczna.

Koordynator pakietu onkologicznego: Pani Natalia Kaszuba, tel.: 74 66 34 373

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka Cookies