O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

INFORMACJE OGÓLNE

W Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdrój od 01.01.2013 roku został uruchomiony Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.  

Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie rodzica), które przyprowadza i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

Prosimy o powiadamianie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi.

Kto może skorzystać z rehabilitacji?

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku:

 1. do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 2. od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

 

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

Jakie obowiązuje skierowanie?

Do Ośrodka obowiązuje skierowanie, które jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 1. neonatologicznej;
 2. rehabilitacyjnej;
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. neurologicznej;
 5. reumatologicznej;
 6. chirurgii dziecięcej;
 7. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kompleksowość terapii

W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, terapią zajęciową, a także ćwiczeniami zbiorowymi w basenie.

Pierwsza wizyta w Ośrodku

Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać z sobą skierowanie, posiadane wyniki badań i dokumenty ( diagnozy, karty informacyjne z pobytów w szpitalu) a także pieluszkę lub kocyk dla małego dziecka.

Lekarz ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej określa rodzaj wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.

Po zapoznaniu się z problemami pacjenta, możliwa jest powtórna wizyta lekarska, oraz zmiany w  jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii. 

Umawianie się do poszczególnych terapeutów następuje bezpośrednio po wizycie lekarskiej w rejestracji oraz telefonicznie  w godz. 7.30 - 8.00, nr kontaktowy 74 8621 289.

Leczenie usprawniające dzieci

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

 • poradę lekarską;
 • świadczenia terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
 • świadczenia terapeutyczne z zakresu terapii w wodzie;
 • świadczenia z zakresu terapii psychologicznej;
 • świadczenia z zakresu terapii logopedycznej;
 • świadczenia z zakresu terapii neurologopedycznej;
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.

Co oferujemy?

Oferujemy:

 • indywidualną terapię z poszczególnymi terapeutami;
 • kinezyterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg koncepcji NDT-Bobath, wg. met. Vojty, elementów met. SI);
 • zajęcia grupowe;
 • naukę oraz doskonalenie czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej.

CZAS TRWANIA REHABILITACJI

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów  decyduje lekarz.

Czas trwania rehabilitacji, uzależniony jest od wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb:

Dla dzieci w wieku 0-3 lata:

 • ćwiczenia indywidualne 40-45 min,
 • ćwiczenia zbiorowe w basenie 40-45 min,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej 40-45 min,
 • ćwiczenia z terapeutą zajęciowym 40-45 min,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, neurologopedą 40-45 min.

Dla dzieci w wieku 4-7 lat:

 •  ćwiczenia indywidualne 40-45 min,
 • ćwiczenia zbiorowe w basenie 40 -45 min,
 • ćwiczenia w grupie 40 -45 min,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej 40 -45 min,
 • ćwiczenia zbiorowe z terapeutą zajęciowym 40 -45 min,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, neurologopedą 40-45 min.

Dla dzieci w wieku 8-18 lat:

 • ćwiczenia indywidualne 40 -45 min,
 • ćwiczenia zbiorowe w basenie 40 -45 min,
 • ćwiczenia  z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej 40 -45 min,
 • ćwiczenia zbiorowe z terapeutą zajęciowym 40 -45 min,
 • ćwiczenia w grupie 40 -45 min,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, neurologopedą 40-45 min.

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI

Ocena skuteczności rehabilitacji w ośrodku dokonywana będzie poprzez ocenę postępów pacjenta wyrażonych przez realizację celów bliższych, tych wyznaczanych na poszczególne sesje terapeutyczne oraz celów dalszych uwzględniających poprawę funkcji i jakości funkcjonowania w środowisku.

Ocena dokonywana będzie przez lekarza prowadzącego oraz cały zespół terapeutyczny. 

ZAKOŃCZENIE REHABILITACJI

O zakończeniu rehabilitacji decyduje lekarz Ośrodka ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej. 

Realizacja celów może oznaczać zakończenie rehabilitacji w ośrodku.

Dla jednego pacjenta może oznaczać wyczerpanie możliwości leczenia zachowawczego i próbę leczenia np. operacyjnego. Dla innego pacjenta, który pojawił się jako niemowlę z zaburzeniami centralnej koordynacji, przeszedł pomyślnie proces wieloprofilowej rehabilitacji i funkcjonuje prawidłowo w swoim środowisku, realizując swoje cele i zadania życiowe, będzie oznaczać wyleczenie. Wymiernym kryterium jest wiek pacjenta.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi funkcjonujący w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju wzbogacił się o Salę Doświadczania Świata, której celem jest stymulowanie lub wyciszania zmysłów.

Ta niezwykła sala skierowana jest do dzieci już od pierwszych miesięcy życia, a jej zastosowanie zmienia się z wiekiem dziecka.

Sala dostępna jest w ramach profilaktycznych zajęć ogólnorozwojowych z wykorzystaniem profesjonalnych sprzętów integrujących zmysły.

Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.
W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.

Zajęcia w Sali doświadczania świata skierowane są do: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami:

 • upośledzeniem umysłowym,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • chorobą psychiczną,
 • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym,
 • osoby z demencją.

Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

BIOFEEDBACK

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi funkcjonujący w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju proponuje terapię nową metodą jaką jest Biofeedback.

Biofeedback wspomaga leczenie zaburzeń psychosomatycznych, chorób neurologicznych i psychicznych, np. stanów lękowych, natręctw, depresji, zespołu chronicznego zmęczenia, bulimii i anoreksji. Powoduje szybsze powstawanie nowych połączeń w mózgu, jest wysoce przydatny w terapii nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń procesu uczenia się, dysleksji, zaburzeń zachowania, napięć wewnętrznych, tremy i niedostatecznej samooceny. Wspomaga leczenie padaczki, autyzmu, niektórych form upośledzenia umysłowego oraz parkinsonizmu. Biofeedback poprawia pracę mózgu.

EEG Biofeedback

Przeznaczony jest dla uczniów mających:

 • gorsze wyniki w nauce,
 • dysleksję, dysgrafię,
 • zaburzeń uwagi i koncentracji,
 • zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia),
 • zaburzenia snu,
 • depresja,
 • przewlekłe bóle głowy.

Przeznaczony jest także dla, osób intensywnie się uczących lub intensywnie pracujących.

Taki trening może poprawić:

 • koncentrację uwagi,
 • zapamiętywanie dużej partii materiału,
 • treningi EEG Biofeedback pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym zmęczeniu,
 • obniżenie stresu,
 • kondycję umysłową i fizyczną,
 • tremę i napięcie wewnętrzne.

Treningi EEG Biofeedback pomogą ci w uzyskiwaniu lepszych wyników w szkole, pracy, sporcie, muzyce i pracy w twórczej oraz poprawią twoje zdrowie i samopoczucie.

Zastosowanie EEG Biofeedback:

 • ADD, ADHD,
 • agresja, ataki paniki,
 • bezdech senny,
 • choroba Alzheimera,
 • depresja,
 • jąkanie,
 • mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju dziecka,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia pamięci,
 • udar mózgu,
 • zespoły uzależnienia.

Drodzy rodzice,

Przypominamy, że w SCM S.A. w Polanicy-Zdrój funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Ferie zimowe, jako czas odpoczynku od nauki szkolnej, mogą być dobrym okresem na podjęcie przez rodziców decyzji o kompleksowej rehabilitacji dzieci w naszym Ośrodku.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka Cookies