O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2020-03-23:

- Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.53.2020

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z późn.zm.)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza

 

Konkurs uzupełniający w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

 1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.

 

I

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,
 2. Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

     „Specjalistyczne Centrum Medyczne  im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica- Zdrój” z dopiskiem "Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………." (należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A., ul. Jana Pawła II2 do dnia 25 marca 2020r. do godz. 12.00,

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2020 r. w sali konferencyjnej szpitala o godz. 12.15.

 

 1. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 

 

III

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r., przewidywany czas obowiązywania umowy – dwa lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 - 1500 od dnia 19 marca 2020 r. oraz na stronie internetowej.

 

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty: 

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie  indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu Akademii Medycznej.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3

miesiące).

 1. Kserokopia polisy OC.
 2. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku braku wpisu w zakresie    

             numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i  

            Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

 1. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (max 5 stron   

maszynopisu).

 

 

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń objętych postępowaniem a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

 

V

Kryterium oceny oferty - 80%  cena oferty

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 20%.

 

 

VI

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą ustala się - 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VII

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

VIII

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od daty roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 

IX

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 

X         

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej. 

 

 

 Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka Cookies