Ogłoszenia – Biegły Rewident

2024-06-24 Drukuj widoczne
2024-06-24 SCM Szpital

Rada Nadzorcza
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju
zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i rok obrotowy 2025 Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., z siedzibą: 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Badanie sprawozdania finansowego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju za rok obrotowy 2024 i rok obrotowy 2025 wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.
 2. Zobowiązanie biegłego rewidenta w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 oraz rok obrotowy 2025, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
 3. Zobowiązanie biegłego rewidenta do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdań z przeprowadzonych badań, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty dojazdu i uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 4. Biegły rewident będzie obowiązany do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki. Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Spółki Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w siedzibie Spółki u Głównego Księgowego.
  Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:
  a) formy prowadzonej działalności,
  b) aktualnego odpisu z rejestru biegłych rewidentów,
  c) poświadczenia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  d) informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  2) oświadczenia firmy autorskiej o:
  a) spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 o biegłych rewidentach;
  d) gotowości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;
  3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
  4) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności w branży, w której działa Spółka,
  5) cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z badań, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
  6) wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych (badanie wstępne, ostateczne, udziału w inwentaryzacji).

Przekazanie sprawozdań z przeprowadzonych badań, powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 do dnia 10 kwietnia 2025 roku, dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 analogicznie, tj. do dnia 10 kwietnia 2026 roku.
Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert do dnia 15 lipca 2024 r. roku do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z adnotacją:|

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. za rok obrotowy 2024 i rok obrotowy 2025”

na adres:
Rada Nadzorcza Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.