20200220 -Ogłoszenie o konkursie: 1. Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. DOP.1101.45.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200220 -Ogłoszenie o konkursie: 1. Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. DOP.1101.45.2020

z dn. 2020-02-20:

1)Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym

2)Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 160 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 z późn. zm) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: oddziału kardiologicznego oraz pracowni hemodynamiki.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 16 marca 2020r. do godz. 12.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 16 marca 2020r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia 2020r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 13 marca 2020r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem, dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji (w takim przypadku należy dołączyć kopię karty specjalizacyjnej)

 4. Oświadczenie lub zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu badań i zabiegów objętych postępowaniem.

 5. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 6. Kserokopia polisy OC.

 7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień, a także kserokopie certyfikatów w zakresie pracowni hemodynamiki.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 431,73 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-03-23:

1)Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym

2)Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.45.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

W wyniku w/w postępowania wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1. Małgorzatę Porębską prowadzącą działalność gospodarcza pod adresem: Małgorzata Porębska Prywatna Praktyka Lekarska, z siedzibą: 50-384 Wrocław pl. Grunwaldzki 16.

2. Rafała Kleczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Kleczyk z siedzibą : 50-421 Wrocław ul. Szybka 3/50.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 139,03 KB (pdf) Pobierz plik