20200323 – Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Ortopedii i traumatologii narzadu ruchu DOP.1101.52.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200323 – Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Ortopedii i traumatologii narzadu ruchu DOP.1101.52.2020

z dn. 2020-03-23:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.52.2020

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie:

1. Ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w Zespole Chirurgii Jednego Dnia” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 25 marca 2020 r. do godz. 12.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt 1.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2020 r. – preferowany okres obowiązywania umowy 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 11 marca 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 443,57 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-04-20:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (oznaczonego nr DOP.1101.52.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza,

 

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie:

 1. Ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Wybrano ofertę:

Krzysztofa Kapicy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: MEDI-KA Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Kapica w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2 .

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 129,07 KB (pdf) Pobierz plik