20200323 – Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach:RTG,TK oraz pracowni RTG na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Hybrydowej Sali Operacyjnej DOP.1101.56.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200323 – Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach:RTG,TK oraz pracowni RTG na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Hybrydowej Sali Operacyjnej DOP.1101.56.2020

z dn. 2020-03-23:

1) Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach: RTG i TK

2) Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

3)Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Hybrydowej Sali Operacyjnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.56.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowniach:

 1. RTG i TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 2. RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 3. Operacyjnej Sali Hybrydowej

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) w zakresie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, opieki dziennej w ramach umów zawartych z innymi podmiotami oraz dla pacjentów, którzy nie korzystają z uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

II

Poprzez świadczenie usług technika elektroradiologa rozumie się:

 1. Pełnienie zabezpieczenia oraz wykonanie całodobowe badań radiologicznych (RTG, TK) oraz zabiegów przez 7 dni w tygodniu, stosownie do wymogów określonych w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obrazowych

 2. świadczenie usług technika wskazanych w niniejszym ogłoszeniu według standardów określonych w ustawie Prawo atomowe i przepisach wykonawczych oraz wymogów i standardów określonych w ogłoszeniu lub w umowie.

 3. Nie dopuszcza się złożenia ofert cześciowych.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 27 marca 2020 r. – preferowany okres dwóch lat.

 2. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń uniemożliwiających świadczenie usług określonych w ogłoszeniu przez wybranego technika elektroradiologa, jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w pełnym zakresie umownym, na swój koszt i ryzyko.

 3. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usług, z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie.

 5. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego zamówienie o przyczynie uniemożliwiającej udzielanie świadczeń. Przyjmujący zamówienie podda się kontroli NFZ i innych upoważnionych instytucji w zakresie przewidzianym przepisami. Przyjmujący zamówienie w razie konieczności podda się kontroli Udzielającego zamówienie w zakresie wykonywanych świadczeń.

 6. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 20 marca 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Do oferty mogą przystąpić technicy elektroradiologii, którzy zapewnią świadczenie usług technika we wszystkich wskazanych pracowniach oraz złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 4. Dokumenty kwalifikacyjne:

 1. dyplom technika elektroradiologii

 2. dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie dodatkowych uprawnień oraz szkoleń np. ochrona radiologiczna pacjenta itp.

 3. Potwierdzenie udziału w zabiegach endowaskularnych.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy

 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 3. Oświadczenie o znajomości oraz stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz ustawy Prawo atomowe.

 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny ofert jest cena oferty.

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

“Konkurs ofert – świadczenia technika elektroradiologii.”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 15,00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 roku w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 15:15

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie540,16 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-04-01:

1) Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach: RTG i TK

2) Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

3)Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Hybrydowej Sali Operacyjnej

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

(oznaczonego nr DOP.1101.56.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowniach:

RTG i TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
postępowanie unieważniono

RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Operacyjnej Sali Hybrydowej
wybrano ofertę:

Kamila Roli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Kamil Rola, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Akacjowa 2

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu143,33 KB (pdf) Pobierz plik