20200324 – Ogłoszenie o konkursie: Postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200324 – Ogłoszenie o konkursie: Postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji

z dn. 2020-03-24:

Postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji, polegających w szczególności na wykonywaniu zadań:

Zadanie nr 1 – Pełnienie nadzoru merytorycznego i formalnego nad przygotowaniem
i prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa w kompleksie szpitalnym. Przygotowanie postępowań i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji w zakresie budownictwa.

Zadanie nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji projektów rozbudowy, przebudowy oddziałów szpitalnych oraz innych pomieszczeń, adaptacji pomieszczeń celem prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów objętych dofinansowaniem.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

OGŁASZA

Postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji, polegających w szczególności na wykonywaniu zadań:

Zadanie nr 1 – Pełnienie nadzoru merytorycznego i formalnego nad przygotowaniem
i prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa w kompleksie szpitalnym. Przygotowanie postępowań i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji w zakresie budownictwa.

Zadanie nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji projektów rozbudowy, przebudowy oddziałów szpitalnych oraz innych pomieszczeń, adaptacji pomieszczeń celem prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów objętych dofinansowaniem.

I.

Zamawiający uzależnia realizację poszczególnych zadań wg własnych potrzeb oraz stosownie do przyjętych w Spółce programów inwestycyjnych i realizowanych projektów.

Realizacja zamówienia – 1 rok

II.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty stosownie do poniższych wytycznych oraz niżej wymienionych dokumentów:

  1. Oferta powinna obejmować wyszczególnione zadania oraz propozycję wynagrodzenia za realizację poszczególnych zadań.

  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

  3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

  4. W zakresie prowadzenia nadzoru budowlanego do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia budowlane.

  5. Oświadczenie o znajomości przepisów Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

  6. Przedłożenie zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), potwierdzającego prowadzenie przez podmiot przystępujący do postępowania, działalności gospodarczej z PKD zgodnym z przedmiotem postępowania.

  7. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że osoba reprezentująca podmiot przystępujący do postępowania jest uprawniona do jego reprezentacji i zawarcia umowy.

  8. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i projektem umowy.

III.

Oferty wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. II, należy składać w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w terminie do 25 marca 2020 r. do godziny 14,00.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do siedziby SCM im. św. Jana Pawła II S.A. w terminie wskazanym powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 14,10.

O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

IV.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości.

Od przeprowadzonego postępowania lub jego wyników nie przysługują środki odwoławcze.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 370,26 KB (pdf) Pobierz plik
Wzór umowy 53,75 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-04-01:

Postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji, polegających w szczególności na wykonywaniu zadań:

Zadanie nr 1 – Pełnienie nadzoru merytorycznego i formalnego nad przygotowaniem
i prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa w kompleksie szpitalnym. Przygotowanie postępowań i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji w zakresie budownictwa.

Zadanie nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji projektów rozbudowy, przebudowy oddziałów szpitalnych oraz innych pomieszczeń, adaptacji pomieszczeń celem prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów objętych dofinansowaniem.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

OGŁASZA,

że postępowanie w celu naboru ofert na świadczenie usług specjalisty ds. inwestycji, polegających w szczególności na wykonywaniu zadań:

Zadanie nr 1 – Pełnienie nadzoru merytorycznego i formalnego nad przygotowaniem
i prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa w kompleksie szpitalnym. Przygotowanie postępowań i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji w zakresie budownictwa.

Zadanie nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji projektów rozbudowy, przebudowy oddziałów szpitalnych oraz innych pomieszczeń, adaptacji pomieszczeń celem prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów objętych dofinansowaniem.

zostało unieważnione

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o unieważnieniu 136,87 KB (pdf) Pobierz plik