20200329 – Ogłoszenie o konkursie:Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w Oddziale Chirurgii Plastycznej DOP.1101.58.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200329 – Ogłoszenie o konkursie:Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w Oddziale Chirurgii Plastycznej DOP.1101.58.2020

z dn. 2020-03-29:

-Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

-Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie dyżuru pod telefonem i wezwania do Szpitala.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden, lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 12.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 27 marca 2020r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt 1.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 16 marca 2020r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 459,98 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-04-20:

-Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

-Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.58.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

 

 

W wyniku w/w postępowania wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

Krzysztofa Mildnera  prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Mildner Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres: 50-153 Wrocław, ul. Ks. Wincentego Kraińskiego 3/18.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 132,72 KB (pdf) Pobierz plik