20200420 – Ogłoszenie o konkursie – 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie z kierownictwem Oddziałem DOP.1101.59.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200420 – Ogłoszenie o konkursie – 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie z kierownictwem Oddziałem DOP.1101.59.2020

z dn. 2020-04-20:

1) Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie  z kierownictwem Oddziałem.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
2020, poz. 295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz.295 tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie
  z kierownictwem Oddziałem.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Kierownik Oddziału Paliatywnego”
w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 11.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 11,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01maja 2020 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 17 kwietnia 2020r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).

 7. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

 8. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Paliatywnego (max 5 stron maszynopisu).

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

 

V.

Kryterium oceny oferty – cena 80%.

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 20%

 

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 444,30 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-05-05:

1) Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie  z kierownictwem Oddziałem.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.59.2020)

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym łącznie z kierownictwem Oddziałem

postępowanie unieważniono.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o unieważnienu 112,63 KB (pdf) Pobierz plik