20200429 – Ogłoszenie o konkursie: 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym. 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym DOP.1101.61.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200429 – Ogłoszenie o konkursie: 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym. 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym DOP.1101.61.2020

z dn. 2020-04-29:

Wykonywanie czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym.

Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020r, 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym.

Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: oddziału kardiologicznego .

Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 5 maja 2020r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 5 maja 2020r. o godz. 12.15.

Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 16 maja 2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 28 kwietnia 2020r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

Kserokopia dyplomu lekarza.

Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem, dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji (w takim przypadku należy dołączyć kopię karty specjalizacyjnej)

Oświadczenie lub zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu badań i zabiegów objętych postępowaniem.

Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

Kserokopia polisy OC.

Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

Swobodnego wyboru oferty,

Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 414,25 KB (pdf) Pobierz plik