20200520 – Ogłoszenie o konkursie: 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DOP.1101.64.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200520 – Ogłoszenie o konkursie: 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DOP.1101.64.2020

z dn. 2020-05-20:

1) Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE( DOP.1101.64.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie SOR” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 25 maja 2020r. do godz. 12.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 25 maja 2020r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do siedziby Specjalistyczne Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. przed terminem otwarcia ofert.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 czerwca 2020 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 20 maja 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu Akademii Medycznej
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem (dopuszcza się złożenie oferty przez lekarza w trakcie specjalizacji, wtedy należy dołączyć kopię karty specjalizacyjnej lub oświadczenie o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

 

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 458,66 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-06-01:

1) Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zabezpieczenia opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały wybrana oferta złożona przez lekarza:

1.Grażynę Gongało- Lebiedź Spółka Partnerska, adres: 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Krakowska 10/7.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 117,28 KB (pdf) Pobierz plik