20200617 – Sprawowanie Kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I (DOP.1101.69.2020)

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200617 – Sprawowanie Kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I (DOP.1101.69.2020)

z dn. 2020-06-17:

1.    Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.
2.    Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.69.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna
57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs uzupełniający w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.

I.

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

II. Termin i miejsce składania ofert:

 1.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:
  „Specjalistyczne Centrum Medyczne  im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica- Zdrój” z dopiskiem “Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ……………………………….” (należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II 2 S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 23 czerwca 2020r. do godz. 12.00,
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali  konferencyjnej szpitala o godz. 12.15.
 3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 lipca 2020r., przewidywany czas obowiązywania umowy – dwa lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 17 czerwca 2020 r. oraz na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie477,16 KB (pdf) Pobierz plik