OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium- Pracowni Histopatologicznej oraz udzielanie konsultacji lekarskich wynikających z wykonywanych badań podstawowych (DOP.1101.23.2021)

2020-11-26 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium- Pracowni Histopatologicznej oraz udzielanie konsultacji lekarskich wynikających z wykonywanych badań podstawowych (DOP.1101.23.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 23 .2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2020, poz. 295tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium- Pracowni Histopatologicznej oraz udzielanie konsultacji lekarskich wynikających z wykonywanych badań podstawowych

I.

  1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) w zakresie opieki stacjonarnej,opieki ambulatoryjnej,dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń zdrowotnych, oraz w ramach prowadzonego programu badań przesiewowych.

  2. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się pracownie spełniające wymagania określone w pkt. II.

II.

Do postępowania konkursowego mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

1. posiadają doświadczenie w świadczeniu usług medycznych będących przedmiotem postępowania konkursowego,

2. zatrudniają personel medyczny niezbędny do wykonania zamówienia,

3. zapewniają realizację badań w okresie trwania umowy,

4.zapewniają odbiór/wysyłkę materiałów do badań własnym transportem ,

5.zapewniają wykonywanie badań podstawowych w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku badań w ramach leczenia DILO w terminie do 2 dni roboczych,

6. posiadają własne Laboratorium-Pracownię Histopatologiczną,

7. przekazywane wyniki badań powinny zawierać rozpoznanie ostateczne, powinny być w nich zawarte cechy i zaawansowanie zmian patologicznych,

8. uczestniczące w realizacji programu pilotażowego o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

III.

1.Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 stycznia 2021r..

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 26 listopada 2020r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika.

2.dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru dotyczącego prowadzonej działalności: (KRS, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w przypadku braku wpisu do właściwego rejestru- dokumenty potwierdzające ich nadanie numeru NIP i REGON,

3.dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru podmiotów leczniczych (księga rejestrowa),

4. dokument potwierdzający wpis do rejestru laboratorium prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich certyfikatów, w tym m.in. :ISO, akredytacji,

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie zewnętrznego systemu jakości badań.

7. Polisę OC

8. Proponowana kwotę należności za realizację zamówienia.

9.Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

10.Oferta powinna obejmować wszystkie badania. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

11.Wykaz imienny personelu zatrudnionego w podmiocie leczniczy przy realizacji badań objętych postępowaniem.

12.Dokumenty kwalifikacyjne osób wykonujących badanie w tym: dyplom lekarza, diagnosty, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji.

3. Kwalifikacje osób wykonujących badanie.

V.

Kryterium oceny oferty: -cena 100%

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie wykonywania badań histopatologicznych” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 15 grudnia 2020r. o godz. 14.15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

4. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do :

1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

  1. Swobodnego wyboru oferty,

  2. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

Pliki do pobrania

formularz ofertowy -badania histopatologiczne 688,58 KB (pdf) Pobierz plik
Umowa wzór- badania histopatologiczne 2021 771,42 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.23.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018,160 z póż. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium- Pracowni Histopatologicznej oraz udzielanie konsultacji lekarskich wynikających z wykonywanych badań podstawowych

 wybrano ofertę:

 

HIST-MED Spółką Cywilną Mariusz Kosiński, Piotr Prajs z siedzibą: ul. Kamieńskiego 73a,

51-104 Wrocław