Konkurs Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz z 24 godz. zabezpieczeniem w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.(DOP.1101. 87 .2021)

2021-07-06 Drukuj widoczne

Konkurs Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz z 24 godz. zabezpieczeniem w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.(DOP.1101. 87 .2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.  87 .2021)

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2 

Ogłasza  

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz z 24 godz. zabezpieczeniem w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, gwarantujące pełną realizację kontraktu – oferta zbiorowa.
 2. W ramach kompleksowego świadczenia usług składający ofertę wyznaczają ze swojego zespołu osobę, która w trakcie realizacji kontraktu pełnić będzie funkcję kierownika oddziału.
 3. Nie dopuszcza się ofert na tzw. podwykonawstwo oraz ofert indywidualnych.

 

II.   Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

     „Specjalistyczne Centrum Medyczne  im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica- Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – ortopedia” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II 2 S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 13 lipca 2021r. do godz. 14.00,

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej szpitala o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 29 lipca 2021r., przewidywany czas obowiązywania umowy – dwa lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 6 lipca 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – jeden formularz dla wszystkich osób składających ofertę oraz dołączyć następujące dokumenty dla każdego z lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie  indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3

miesiące).

 1. Kserokopia polisy OC.
 2. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku braku wpisu w

zakresie  numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

 1. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń objętych postępowaniem a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień m.in. potwierdzenie realizacji procedur – endoprotez, USG.
 2. Wskazanie osoby desygnowanej na stanowisko kierownika oddziału.
 3. Wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania osób składających ofertę w trakcie postępowania w tym do ustalenia warunków umowy.

V

Kryterium oceny oferty – 80%  cena oferty

Zabezpieczenie kompleksowości świadczeń objętych postępowaniem – 20%.

VI

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą ustala się – 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od daty roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.