Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Koordynowania pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich w Oddziale(DOP.1101. 92. 2021)

2021-07-21 Drukuj widoczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Koordynowania pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich w Oddziale(DOP.1101. 92. 2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 92. 2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020,295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.2020, poz. 295) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Koordynowania pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w

    powiązaniu z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich w Oddziale

 

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

 „Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-koordynowania pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii „ w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do  dnia 28 lipca 2021r.do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 lipca 2021r. o godz.14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 sierpnia 2021r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 21 lipca 2021r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy  sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla pielęgniarek prowadzących  działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich (położnej):

 1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki/położnej.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich/położnej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych)Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty:      -cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do :

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

(DOP.1101.92.2021)

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Koordynowania pracą pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich w Oddziale

wybrano ofertę:

Anety Jankowskiej prowadzącej działalność gospodarczą: Prywatna Praktyka Pielęgniarska Aneta Jankowska z siedzibą w Polanicy-Zdroju, ul. Wisławy Szymborskiej nr 11 D