Nabór na stanowisko:  sekretarki medycznej w SOR (DOP.1101.103.2021)

2021-09-07 Drukuj widoczne

Nabór na stanowisko:  sekretarki medycznej w SOR (DOP.1101.103.2021)

OGŁOSZENIE (DOP.1101.103.2021)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza nabór na stanowisko:
sekretarki medycznej w SOR

I.

Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające min. średnie wykształcenie  w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, znajomość programu AMMS, znajomość  przepisów prawnych dotyczących dokumentacji medycznej,  biegła znajomość obsługi komputera ( programu Word, Excel).

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – nabór na stanowisko ………………………………” w Kancelarii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 13 września  2021r. do godz. 12.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 13 września 2021r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 15 września 2021r.

IV.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta.
 2. Proponowane wynagrodzenie.
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Oświadczenie o znajomości programu AMMS.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w

zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

 1. Oświadczenie o znajomości przepisów prawnych dotyczących dokumentacji medycznej.
 2. Oświadczenie o stopniu znajomości obsługi komputera (początkujący,zaawansowany,

biegły).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101. 103.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.Dz. U. z 2020. 295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko:

Sekretarki medycznej w SOR

W wyniku w/w postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Marcina Palij prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: Marcin Palij z siedzibą :

57-330 Szczytna , ul. Wolności 53/5.