Ogłoszenia o konkursie:Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w w Poradni  Chirurgii Naczyniowej.(DOP. 1101. 41 .2022)

2021-12-21 Drukuj widoczne

Ogłoszenia o konkursie:Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w w Poradni  Chirurgii Naczyniowej.(DOP. 1101. 41 .2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 41 .2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020, poz..295 )

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U.2020, poz. 295.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w w Poradni  Chirurgii Naczyniowej.

 

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie …………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do  dnia 22 grudnia 2021r.  do godz. 14.00

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 22 grudnia 2021r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 stycznia 2021r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 20.12. 2021r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego

 

ogłoszenia,oraz dołączyć następujące dokumenty:

 

Załącznik nr 1 – Poradnia chirurgii  naczyniowej.

 

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty:      -cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do :

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz 343,99 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.41.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (tj Dz. U.  2020,295.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w  Poradni  Chirurgii Naczyniowej.

postępowanie unieważniono.