OGŁOSZENIE O KONKURSIE : 1.Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2.Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DOP.1101.26.2021)

2020-12-02 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE : 1.Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2.Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DOP.1101.26.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.26.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020r, 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

 

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie OIOM” w Kancelarii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. – preferowany okres trwania umowy 2 lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 2 grudnia 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starsza niż 6 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. znieczulenia pod kontrolą USG.

V.

Kryterium oceny oferty:         – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.26.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wybrano ofertę:

– lek. Ewy Grabowskiej-Karadymus prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Grabowska-Karadymus; 85-796 Bydgoszcz,  ul. Sybiraków 12/67

– lek. Adama Strycharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Lekarskie Adam Strycharski; 57-300 Kłodzko, Morcinka nr 4a/6

– lek. Doroty Osickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Dorota Osicka Indywidualna Praktyka Lekarska; 57-300 Kłodzko, ul. Cedrowa nr 4

– Anny Dziurkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Anna Dziurkowska Specjalistyczna Praktyka Lekarska; 57-340 Szczytna, Złotno nr 44

– Ewy Hacuś prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Hacuś, 57-330 Szczytna, ul. Szkolna nr 32

– Izabeli Polowczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska Izabela Polowczyk, 57-340 Szczytna, Dolina nr 7k