OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1. Wykonywania czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki na bloku operacyjnym 3. Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 4. Wykonywanie czynności i procedur ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2020-11-24 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1. Wykonywania czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki na bloku operacyjnym 3. Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 4. Wykonywanie czynności i procedur ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DOP.1101. 19 .2021

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Wykonywania czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki na bloku operacyjnym
3. Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
4. Wykonywanie czynności i procedur ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
I.
1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
II.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:
„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia ……………………..” (należy wskazać właściwe) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 1 grudnia 2020 do godz. 12.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 12.15.
3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
4. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.
III.
1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 19 listopada 2020 r. oraz na stronie internetowej.
IV.
Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:
Dla pielęgniarek prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich:
1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki
2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) -księga rejestrowa.
4. Kserokopia polisy OC.
5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.
6. Kserokopie dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych, oraz posiadanych certyfikatów.
Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.
Dla położnych prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk położniczych:
1. Kserokopia dyplomu położnej
1. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
2. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk położniczych (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) oraz księga rejestrowa- nie starsza niż 3 miesiące.
3. Kserokopia polisy OC a w przypadku jej braku oświadczenie o przedłożeniu aktualnej polisy.
4. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów w tym: dyplom specjalizacji, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenie z zakresu krwiodawstwa.
Dla ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą:
1. Kserokopia dyplomu ratownika medycznego.
2. Kserokopia polisy OC.
3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia, w tym ALS,RKO.
Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.
V.
Kryterium oceny oferty – cena 100%.
VI.
1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VII.
Szpital zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
2. Swobodnego wyboru oferty,
3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
VIII.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.
IX.
Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.
X.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Sporządziła: Renata Pluta