OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie chirurgii ogólnej (DOP.1101.59.2021)

2021-03-09 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie chirurgii ogólnej (DOP.1101.59.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 59 .2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2020, poz. 295tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie: 1. chirurgii ogólnej

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

  1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

  2. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie …………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do dnia 12 marca 2021r. do godz. 14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 12 marca 2021r. o godz. 14.15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

4. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie począwszy od dnia 18 marca 2021r. do 31.12.2021

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 8 marca 2021r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

1. Kserokopia dyplomu lekarza.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem nr 2, 3 i 4, dla zakresu nr 1 dopuszcza się składania ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji (w takim przypadku należy dołączyć kopię karty specjalizacyjnej).

4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

5. Kserokopia polisy OC.

6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: -cena 100%

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do :

Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

Swobodnego wyboru oferty,

Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.59.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 2020, poz. 295tj.) o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie:

1. chirurgii ogólnej

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Michała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-034 Wrocław, ul. Agrestowa 131BA/2.