OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej, zlokalizowanej w Przychodni w Namysłowie: Poradni chirurgii ogólnej. 2.) Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I I II w Oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. (DOP.1101.58.2021)

2021-03-09 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej, zlokalizowanej w Przychodni w Namysłowie: Poradni chirurgii ogólnej. 2.) Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I I II w Oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. (DOP.1101.58.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 58 .2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2020, poz. 295tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.) Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej, zlokalizowanej w Przychodni w Namysłowie:

1. Poradni chirurgii ogólnej.

2.) Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I I II w Oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

  1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

  2. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie …………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do dnia 12 marca 2021r. do godz. 14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 12 marca 2021r. o godz. 14.15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

4. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie począwszy od dnia 18 marca 2021r. do 31.12.2021

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 8 marca 2021r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Poradnia chirurgii ogólnej.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 – Poradnia chirurgii ogólnej - Namysłów 825,54 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.58.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 2020, poz. 295tj.) o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej, zlokalizowanych w Przychodni w Namysłowie:

1. Poradni chirurgii ogólnej

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Michała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-034 Wrocław, ul. Agrestowa 131BA/2.

2.) Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w Oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Michała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-034 Wrocław, ul. Agrestowa 131BA/2.