Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG. (DOP.1101.1.2023)

2022-10-17 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG. (DOP.1101.1.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.1.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG.

Świadczenia medyczne udzielane będą na rzecz pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (dalej: SCM) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, opieki dziennej,
w ramach umów z innymi podmiotami, dla których SCM jest podwykonawcą oraz dla pacjentów, którzy nie korzystają z uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Dopuszcza się składanie ofert indywidualnych oraz przez kilku oferentów łącznie.
  W przypadku złożenia oferty zbiorowej Oferenci zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Udzielającym Zamówienie oraz wskazanie kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej odpowiedzialnego m.in. za organizację pracy Zakładu, dokonywanie sprawozdawczości, w tym także na potrzeby rozliczeń między stronami.

II.

Poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń rozumie się takie zabezpieczenie, które zapewnia:

 1. Wykonywanie badań obrazowych TK, MR, RTG przez 24 godz. we wszystkie dni tygodnia, w tym świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

 2. Wykonywanie badań obrazowych przy użyciu kontrastu w obecności lekarza, w tym w godz. od 8,00-14,00 lekarza radiologa, 14,00-8,00 – lekarza dyżurnego oddziału, który zlecił badanie.

 3. Wykonywanie badań obrazowych TK, RTG, MR, USG w trybie ambulatoryjnym.

 4. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów SOR oraz pacjentów szpitala kierowanych w trybie CITO max. do 1 godziny; Udzielający zamówienia dopuszcza telefoniczne przekazanie informacji medycznej (wynik badania obrazowego) w przypadku stanu zagrożenia życia przy skoncentrowanej ilości badań wykonywanych w krótkim odstępie czasu, dla pacjentów w stanie zagrożenia życia.

 5. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów szpitala z adnotacją PILNE max. do 3 godz.

 6. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów szpitala – badania planowe max . 72 godz.

 7. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów ambulatoryjnych do 10 dni roboczych.

 8. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów ambulatoryjnych w trybie „CITO” lub „PILNE” do 7 dni roboczych.

 9. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów z kartą DILO w terminie do 5 dni roboczych.

 10. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów pełnopłatnych do 3 dni.

 11. Dopuszcza się wykonywanie opisów badań obrazowych w trybie teletransmisji, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego oraz do szyfrowania danych.

 12. Powyższe terminy wykonania opisów badań obrazowych nie obowiązują w przypadku awarii łącza internetowego. Po usunięciu awarii Przyjmujący Zamówienie zobowiązani są do jak najszybszego przesłania danych oraz sporządzonych opisów badań.

 13. Wykonywanie badań obrazowych w szczególności TK oraz MR w ramach programów klinicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 17 października 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Zakład Diagnostyki Obrazowej ” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 28 października 2022 r. do godz. 15,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 października 2022 r. o godz. 15,30.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 3. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do siedziby Spółki w terminie wskazanym w pkt 1.

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu Akademii Medycznej.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej (właściwa Izba Lekarska), nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu, lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień w tym aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” „Ochrona radiologiczna pacjenta”.

Dla lekarzy składających ofertę zbiorową:

Ofertę należy sporządzić na jednym formularzu ofertowym podpisanym przez wszystkich lekarzy przystępujących do postępowania, dołączyć dokumenty wykazane powyżej oraz:

Pełnomocnictwo dla lekarza upoważnionego do reprezentowania lekarzy w postępowaniu konkursowym przed Udzielającym Zamówienia.

Wskazania osoby preferowanej jako kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Kierownik Zakładu zobowiązany będzie do przebywania na terenie Zakładu w dniach i godzinach wskazanych w ofercie. Pod nieobecność kierownika wyznaczona osoba zastępująca.

VI.

Kryterium oceny oferty – cena 100% przy czym cena oferty może być określona poprzez cenę za badanie lub za godzinę udzielania świadczeń.

VII.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Projekt umowy 122,00 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.1.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG.

wybrano ofertę zbiorową lekarzy:

 1. Przemysława Jaźwiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: dr n. med. Przemysław Jaźwiec Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, pod adresem: 46-100 Namysłów, ul. Morcinka 3

 2. Anny Kuśmierskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Anna Kuśmierska Lekarz Medycyny Radiodiagnosta, pod adresem: 55-095 Mirków, Domaszczyn, ul. Jodłowa 4

 3. Aleksandry Wojnarowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Wojnarowska, pod adresem: 31-607 Kraków, oś. Tysiąclecia nr 21 lok 4

 4. Pawła Jurkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Praktyka Lekarska Paweł Jurkiewicz pod adresem: 31-130 Kraków, ul. Kremerowska nr 9 lok. 22

 5. Bartosza Mleczko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Bartosz Mleczko pod adresem: 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 61 lok. 162

 6. Tomasza Puto prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Puto pod adresem: 30-394 Kraków, ul. Hufcowa nr 33

 7. Krystyny Wróblewskiej – Szuster prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Krystyna Wróblewska- Szuster pod adresem: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Traugutta nr 12

 8. Macieja Wiernik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Wiernik pod adresem: 30-868 Kraków, ul. Jana Kurczaba nr 13 lok 5

 9. Beaty Rozmus prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Praktyka Lekarska Beata Rozmus pod adresem: 49-305 Brzeg, Żłobizna, ul. Jaśminowa nr 8