Ogłoszenie o konkursie-Wykonywania czynności i procedur lekarskich i Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.(DOP.1101.77.2021)

2021-05-24 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie-Wykonywania czynności i procedur lekarskich i Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.(DOP.1101.77.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.77.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 295 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza
Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

      I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest poza godzinami podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Oddział Chorób Wewnętrznych”
w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 15,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od 1 czerwca 2021 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata. W przypadku składania oferty na okres krótszy – umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 13 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej.

 IV.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem. Dopuszcza się osoby ze specjalizacją pokrewną oraz osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego co najmniej po 3 roku specjalizacji.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).
 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).
 7. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

 V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%

 VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.77.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2020,295tj.)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 2. Zabezpieczenie opieki typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujące  oferty:

 

 1. Pana Gustava Nkoyock, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kościelna 5/8.

 

 1. Pani Olgi Kolodiy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Medyczne Olga Kolodiy, adres: 57-340 Duszniki-Zdrój ul. Słoneczna 3a/3.