Ogłoszenie o konkursie: Świadczenia opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Plastycznej, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej. (DOP.1101. 89.2022)

2022-06-08 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Świadczenia opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Plastycznej, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej. (DOP.1101. 89.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 89.2022)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022,poz..633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. Z 2022, poz..633.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Świadczenia opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Plastycznej.2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej. 3. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 15.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 15 lipca 2022r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 07 czerwca 2022r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem,

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy .

 5. Kserokopia polisy OC.

  6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru

  REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu. nie starsza niż 6 miesięcy .

  Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień, a także kserokopie certyfikatów w zakresie pracowni hemodynamiki.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.89.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenia opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

3. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

wybrano ofertę złożoną przez :

1. Panią Martę Handziak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna

Praktyka Lekarska Marta Handziak adres ul. Jana z Kolna 23, 65-014 Zielona Góra.