OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienia dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów badań w pracowniach: RTG, TK, MR. (DOP.1101.50.2021)

2021-03-01 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienia dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów badań w pracowniach: RTG, TK, MR. (DOP.1101.50.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  (DOP.1101.  50 .2021)

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 tj.)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza

 

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienia dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów  badań  w pracowniach: RTG, TK, MR.

 

Świadczenia medyczne udzielane będą na rzecz pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (dalej: SCM) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie opieki stacjonarnej oraz dla pacjentów, którzy nie  korzystają z uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Poprzez świadczenie usług medycznych rozumie się takie zabezpieczenie, które zapewnia:

 1. Pełnienia dyżurów przez lekarza radiologa w godz. od 14,00-8,00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta.
 2. Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów SOR oraz pacjentów szpitala kierowanych w trybie CITO max. do 1 godziny; Udzielający zamówienia dopuszcza telefoniczne przekazanie informacji medycznej (wynik badania obrazowego) w przypadku stanu zagrożenia życia przy skoncentrowanej ilości badań wykonywanych w krótkim odstępie czasu, dla pacjentów w stanie zagrożenia życia.
 3. W ramach realizacji zamówienia nie przewiduje się przesyłania badań wykonanych w trybie planowym, badań dla pacjentów z kartą DILO oraz badań MR.
 4. Wykonywanie opisów badań obrazowych odbywać się będzie w trybie teletransmisji, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego oraz do szyfrowania danych.
 5. Powyższe terminy wykonania opisów badań obrazowych nie obowiązują w przypadku awarii łącza internetowego. Po usunięciu awarii Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do jak najszybszego przesłania danych oraz sporządzonych opisów badań.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 marca 2021 r. do 31.12.2021r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 24 lutego 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Zakład Diagnostyki Obrazowej ” w siedzibie  Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 15,30.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do siedziby Spółki w terminie wskazanym w pkt 1.

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu Akademii Medycznej.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej (Dolnośląska Izba Lekarska), nie starsza niż 6 miesięcy.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu, lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

  VI.

Kryterium oceny oferty – cena 100% przy czym cena oferty może być określona poprzez cenę za badanie lub za godzinę udzielania świadczeń.

VII.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

(DOP.1101.50.2021)

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

 

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienie dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów  badań  w pracowniach: RTG, TK, MR.

 Wybrano ofertę:

Lek. Macieja Wiernik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Wiernik w Krakowie, ul. J. Kurczaba 13 lok 5