Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. (DOP.1101.93.2022)

2022-06-28 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. (DOP.1101.93.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.93.2022)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r, poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2022 poz. 633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić podmioty lecznicze zatrudniające lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II realizowane jest w formie gotowości „pod telefonem” oraz „wezwanie”

 4. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub więcej zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320

Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ” w

Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 29 czerwca 2022r. o godz. 12.15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2022r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno- Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 28 czerwca 2022r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla podmiotów leczniczych zatrudniających lekarzy:

 1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub właściwy KRS

 2. Kserokopia polisy OC.

Pozostałe dokumenty lekarza, który będzie realizował zamówienie:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem,

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy ubezpieczenia OC.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. Swobodnego wyboru oferty,

 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.93.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

3. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Cezarego Rachalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Cezary Rachalewski Prywatny Gabinet Lekarski – Specjalista Położnik-Ginekolog pod adresem: 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna nr 6 .