OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresach: 1)Realizacji umowy z NFZ 2),Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał 3),Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń DOP.1101.22.2020

2020-11-26 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresach: 1)Realizacji umowy z NFZ 2),Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał 3),Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń DOP.1101.22.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DOP.1101.22.2020

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

 

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 z późn. zm) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresach:

 • Realizacji umowy z NFZ
 • Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał
 • Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, realizacji programu KOS-Zawał oraz poza systemem ubezpieczeń.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem oraz w zakresie nr 1 i 2 posiadające umowy na realizację świadczeń w Oddziale Kardiologicznym.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w poradni kardiologicznej” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 12.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 24 listopada 2020 r. oraz na stronie internetowej.

 

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofert- Kardiologia 2021886,09 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.22.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 2020, poz. 295tj.) o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresach:

 1. Realizacji umowy z NFZ

 2. Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał

 3. Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Michała Leśnikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ENES z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul.  Warszawska 20/2.

2.Pawła Szymkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Szymkiewcz, 50-557 Wrocław, ul. Borowska 204/6.

3.Aleksandrę Rojek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Rojek z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. Antoniego Vivaldiego 13/3.

4.Katarzynę Woźną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Wyjazdowa Lekarz Katarzyna Woźna adres do doręczeń: 57-300 Kłodzko, ul. Marka Hłaski nr 12.

5.Katarzynę Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Piotrowska Prywatna Praktyka Lekarska, 51-113 Wrocław ul. Obornicka 16/1.