Ogłoszenie o konkursie: Uczestniczenie lekarza w pracach Zespołu ds. audytu wewnętrznego i kontroli dokumentacji medycznej. (DOP. 1101. 26. 2022)

2021-11-22 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Uczestniczenie lekarza w pracach Zespołu ds. audytu wewnętrznego i kontroli dokumentacji medycznej. (DOP. 1101. 26. 2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 26. 2022)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza konkurs ofert na:

Uczestniczenie lekarza w pracach Zespołu ds. audytu wewnętrznego i kontroli dokumentacji medycznej. 

I.

Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku lekarskim,
 2. znajomość prawa medycznego oraz przepisów regulujących stosowanie dokumentacji medycznej.

II.

             Zakres zadań Zespołu:

 • przygotowania Szpitala do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
 • opracowania procedur dotyczących prowadzenia i udostępniana dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej,
 • weryfikacji dostępności do systemu informatycznego oraz autoryzacja dokumentacji medycznej,
 • opracowania katalogu obowiązującej dokumentacji medycznej dla każdego zakładu podmiotu leczniczego
 • nadzoru nad wdrożeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, poprzez kontrolowanie i monitorowanie funkcjonowania Zespołu,
 • zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej autoryzacji.

       Praca w/w Zespołu prowadzona będzie  raz na 2 miesiące.

III.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Zespół” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia  26 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

IV.

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie 1 roku od dnia 01 stycznia 2022 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 22 listopada 2021 r. oraz na stronie internetowej.

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
 3. Kserokopia polisy OC.

4.Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w    zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesiące).

5.Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesiące).

VI.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VII.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofert Zespół 36,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.26.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Uczestniczenia lekarza w pracach Zespołu ds. audytu wewnętrznego i kontroli dokumentacji medycznej

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Dagmarę Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Neurolog Dagmara Pawłowska ul. Mariańska 15/2, 57-300 Kłodzko.