Ogłoszenie o konkursie: Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej DOP.1101.83.2020

2020-09-23 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej DOP.1101.83.2020

z dn. 2020-09-23:

1. Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.83.2020

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Udzielania świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz poza systemem ubezpieczeń.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Zakład Rehabilitacji” w Sekretariacie
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 28 września 2020r. do godz. 13.00.

2.Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 września 2020r. o godz. 13.15.

3.Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 10 października 2020 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 24 września 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla fizjoterapeutów prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk:

 1. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji fizjoterapeuty.
 2. Kserokopia polisy OC.
 3. Wpis do rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów potwierdzających prawo wykonywania zawodu.
 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.
 5. Wydruk księgi rejestrowej z rejestru praktyk fizjoterapeutów.
 6. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień:

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień w tym kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu dostępne w PDF poniżej.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu122,97 KB (pdf) Pobierz plik