Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie Okulistyki. (DOP.1101.41.2023)

2023-02-23 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie Okulistyki. (DOP.1101.41.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM (DOP.1101.41.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

Konkurs uzupełniający w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

1. Okulistyki

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby posiadające umowę do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert –świadczenia w zakresie……” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 01 marca 2023 r. do godz. 15,00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 01 marca 2023 r. o godz. 15,15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz

szczegółowych warunków konkursu.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 06 marca 2023r. do dnia zawarcia obowiązującej

umowy tj. do 31 grudnia 2024 r.

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym

zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-

Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła

II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 22 lutego 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez

podania przyczyny,

2. Swobodnego wyboru oferty,

3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 44,00 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (DOP.1101.41.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

1. Okulistyki

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

1. Pana Bartosza Terebusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna

Praktyka Lekarska Bartosz Terebus z siedzibą: 57-312 Jaszkowa Dolna 12a.

2. Pana Piotra Marszalika prowadzącego działalność  gospodarcza pod nazwą: Specjalistyczna

Praktyka Lekarska Piotr Marszalik z siedzibą: 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 4.