Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania badań w Laboratorium – Pracowni Histopatologicznej (DOP.1101.100.2022)

2022-08-01 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania badań w Laboratorium – Pracowni Histopatologicznej (DOP.1101.100.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.100.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania badań w Laboratorium – Pracowni Histopatologicznej w tym:

 1. histopatologicznych,

 2. histopatologicznych przyśpieszonych,

 3. histochemicznych,

 4. immunohistochemicznych,

 5. cytologicznych,

 6. receptorów estrogenowych, progesteronowych i Her-2/neu (razem w komplecie),

 7. oznaczenie receptora HER II metodą FISH,

 8. cytomorfologicznych,

 9. cytochemicznych,

 10. immunofenotypowych szpiku kostnego,

 11. oligobiopsyjnych,

 12. śródoperacyjnych,

 13. histopatologicznych wykonywanych w ramach programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka jelita grubego,

 14. konsultacje histopatologiczne wykonywane w referencyjnej pracowni współpracującej,

 15. skrojenie bloczka i barwienie HE,

 16. barwienie immunohistochemiczne,

 17. przygotowanie preparatu do badań IHC,

 18. badanie sekcyjne,

 19. ocena preparatu immunohistochemicznego,

 20. barwienie EBER met. Hybrydyzacji in situ (EBER-ISH),

 21. badanie mutacji V600 genu BRAF,

 22. badanie mutacji w genach RAS,

 23. kodelacja 1p/19q (FISH) (C71),

 24. IDH1/IDH2 mutacja (C71),

 25. MGMT – badanie metylacji (C71 0),

 26. HC Congo Red,

 27. HC ACID FAST BACTERIA,

 28. TERT-badanie mutacji promotora genu TERT,

 29. EGFR-badanie amplifikacji genu EGFR techniką FISH

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych poza systemem ubezpieczeń.

Do postępowania mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

 1. posiadają własne laboratorium lub pracownię histopatologiczną spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

 2. posiadają doświadczenie w świadczeniu usług medycznych będących przedmiotem postępowania konkursowego,

 3. zatrudniają personel medyczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

 4. zapewniają realizację badań w okresie trwania umowy,

 5. zapewniają odbiór/wysyłkę materiałów do badań własnym transportem co najmniej 2 razy w tygodniu,

 6. zapewniają wykonanie badań w terminie podstawowym do 5 dni roboczych. Przez termin podstawowy rozumie się termin do wykonania badania, bez konieczności wykonania badań dodatkowych lub dalszych badań specjalistycznych,

 7. zapewniają wykonanie badań w ramach leczenia DILO zgodnie z wymogami programu pilotażowego,

 8. zapewniają wykonanie badań cytologicznych oraz przesiewowych stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz wymogów realizacji programów zdrowotnych,

 9. wskażą laboratorium, pracownię referencyjną wykonującą konsultację oraz dodatkowe badania niezbędne do prawidłowej oceny preparatu.

W przypadku, gdy podmiot leczniczy nie zapewnia wykonania wszystkich badań objętych postępowaniem konkursowym, zobowiązany jest do wskazania podmiotu, z którym będzie, lub z którym współpracuje w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 13 października 2022 r. do dnia
  31 października 2024 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 28 sierpnia 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej – Informacja z KRS, wydruk z CEIDG. W przypadku braku wpisu we właściwym rejestrze dotyczącego nr NIP i REGON – dokumenty o ich nadaniu,

 2. Dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru podmiotu leczniczego,

 3. Dokument potwierdzający wpis do rejestru laboratorium prowadzonego przez Krajową radę Diagnostów Laboratoryjnych,

 4. Kserokopia polisy OC spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

 5. Wykaz zatrudnionego personelu medycznego ze wskazaniem kwalifikacji zawodowych,

 6. Wskazanie laboratorium lub pracowni współpracującej wykonującej konsultacje histopatologiczne oraz wykonującej badania wymagające oznaczenia przez placówki referencyjne,

 7. Wskazanie podwykonawcy oraz badań zlecanych podwykonawcy do ich wykonania,

 8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w pkt II ogłoszenia,

 9. Wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta oraz do podpisania umowy,

 10. Oferta powinna obejmować wszystkie badania. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

 11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, powinny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 12. Posiadane certyfikaty np. jakościowe, ISO, akredytacyjne.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

Szacunkową ilość wykonywanych badań w okresie 12 miesięcy przedstawia poniższa tabela:

razem
Badanie histopatologiczne

9292

Badanie histologiczne

153

Badanie cytologiczne

97

Badanie histochemiczne

14

Badanie immunohistochemiczne (1)

1301

Badanie immunohistochemiczne (2)

172

TERT badanie mutacji promotora genu TERT

2

Oligobiopsja

7

MGMT-badanie metylacji promotora genu MGMT

8

Konsultacja preparatów (2) CO W-wa

34

HC-Congo Red

1

Barwienie HE (CO W-wa)

46

Recptory

7

IDH-Badanie mutacji genów IDH1 i IDH2

4

Przygotowanie preparatów do badań IHC (PPDBI)

178

Ocena preparatów immunohistochemicznych (OPI)

178

Cytologia ginekologiczna

141

Badanie histologiczne w ramach programu przesiewowego

171

EGFR badanie amplifikacji genu techniką FISH

1

EBV-IHC

4

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie histopatologii” w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 15 września 2022 r. do godz. 15,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 15 września 2022 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej SCM.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 72,00 KB (doc) Pobierz plik
Umowa wzór 97,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.100.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022,poz. 633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium- Pracowni Histopatologicznej

wybrano ofertę:

1.HIST-MED Spółką Cywilną Mariusz Kosiński, Piotr Prajs z siedzibą: ul. Kamieńskiego 73a,

51-104 Wrocław