Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.(DK.1101.39.2024)

2024-05-09 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.(DK.1101.39.2024)

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.39.2024)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza,że w ogłoszeniu

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zmienia się pkt VII, który otrzymuje brzmienie:

VII

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : Wykonywania czynności i procedur lekarskich przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 27.05.2024 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 13:15.

  2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.