Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.(DOP.1101.12.2023)

2022-12-16 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.(DOP.1101.12.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.12.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2022r, 633 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 633 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Świadczenia medyczne będą udzielane na rzecz pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert –OIOM” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. – preferowany okres trwania umowy 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 28 października 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starsza niż 6 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. znieczulenia pod kontrolą USG.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.12.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022,poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty:

 1. Pana Tomasza Staniul prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Staniul, adres do doręczeń: ul. Mariańska 22, 57-300 Kłodzko.
 2. Pani Grażyny Winiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Grażyna Winiewicza Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wiejska 15.
 3. Pani Doroty Osickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Dorota Osicka Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Osicka, adres do doręczeń: ul. Cedrowa nr 4, 57-300 Kłodzko.
 4. Pana Romualda Grabek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Grabek Romuald pod adresem: 58-211 Uciechów, ul. Leśna 4a.
 5. Pani Ewy Malki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Malka Usługi Lekarskie Ewa Malka, adres do doręczeń: ul. Brzozowa nr 2 lok 2, 57-540 Lądek-Zdrój.