Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinach: Okulistyki, Chirurgii ogólnej, Chirurgii plastycznej, Anestezjologii i intensywnej terapii(DOP.1101.18.2023)

2022-11-04 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinach: Okulistyki, Chirurgii ogólnej, Chirurgii plastycznej, Anestezjologii i intensywnej terapii(DOP.1101.18.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.18.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022r, poz. 633 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 633 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym
w dziedzinach:

 1. Okulistyki
 2. Chirurgii ogólnej
 3. Chirurgii plastycznej
 4. Anestezjologii i intensywnej terapii

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w Oddziale Wieloprofilowym” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 3 listopada 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. wykonywanie badań USG, doświadczenie w wykonywaniu procedur zabiegowych.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.18.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

 1. Okulistyki

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

 1. Pana Piotra Marszalika prowadzącego działalność  gospodarcza pod nazwą: Specjalistyczna

Praktyka Lekarska Piotr Marszalik z siedzibą: 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 4.

 1. Pana Bartosza Terebus prowadzącego działalność  gospodarcza pod nazwą: Specjalistyczna

Praktyka Lekarska Bartosz Terebus z siedzibą: 57-300 Jaszkowa Dolna 12.

 

 1. Chirurgii ogólnej

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Pana Marcina Kontka prowadzącego działalność  gospodarcza pod nazwą: Indywidualna Praktyka

Lekarska Marcin Kontek, ul. Śliwkowa nr 47, 57-300 Kłodzko.

 

 1. Chirurgii plastycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Pana Łukasza Łątkowskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą: Łukasz Łątkowski

Praktyka Lekarska z siedzibą: 54-614 Wrocław, ul. Trawowa 73.

 

4.Anestezjologii i intensywnej terapii

W wyniku przeprowadzonego postępowania  wybrano  ofertę złożona przez :

 1. Pana Henryka Szlemp prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Szlemp

Specjalista Anestezjolog pod adresem: 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 25 lok 1.

 1. Pana Adama Strycharski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Adam

Strycharski, 57-300 Kłodzko, Morcinka 4a/6.