Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej. (DOP.1101. 59. 2023)

2023-04-24 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej. (DOP.1101. 59. 2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 59. 2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych (tj. Dz. U. 2022 poz.2561)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

Konkurs uzupełniający w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

  1. chirurgii ogólnej,

  2. chirurgii naczyniowej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

2. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub oba zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert –świadczenia w zakresie……” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15,00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 15,15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz

szczegółowych warunków konkursu.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 maja 2023r. – preferowany okres

obowiązywania umowy – 2 lata.

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym

zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-

Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła

II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 21.04. 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

1. Kserokopia dyplomu lekarza.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem,

4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej .

5. Kserokopia polisy OC.

6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach spółki cywilnej i osoby te zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów:

7. Umowa spółki oraz dokument nadania NIP, REGON Spółki.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez

podania przyczyny,

2. Swobodnego wyboru oferty,

3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.59.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych (tj. Dz. U. 2022 poz.2561)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

  1. chirurgii ogólnej,
  2. chirurgii naczyniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Stanisława Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Stanisław Leśniak Prywatna Praktyka Chirurgiczna z siedzibą: 52-241 Wrocław, ul. Z. Czarnego nr 75 i Pana Michała Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-035 Wrocław, ul. Agrestowa nr 131BA lok.2 działających jako spółka cywilna Doktor Leśniak Stanisław Leśniak, Michał Leśniak spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Czarnego 75