Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie: Chirurgii Plastycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurochirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. (DOP.1101.44.2022)

2022-01-05 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie: Chirurgii Plastycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurochirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. (DOP.1101.44.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.44.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2021, poz.711)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021, poz. 711) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

 1. Chirurgii Plastycznej.
 2. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 3. Neurochirurgii.
 4. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert –świadczenia w zakresie Oddziału Wieloprofilowego” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 14.00.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby SCM.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 14,15.

 3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 27 stycznia 2022 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 4 stycznia 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

 3. Kserokopia specjalizacji,dopuszcza się osoby, które są w trakcie specjalizacji – wymagane dokumenty: oświadczenie o odbyciu i zakończeniu modułu podstawowego specjalizacji, potwierdzone przez kierownika specjalizacji.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesiące).

 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesięcy).

 7. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

SCM zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101. 44. 2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. tj. 2021 poz. 711)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

 1. Chirurgii plastycznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę :

 1. Pana Grzegorzem Kierzynka prowadzącego indywidualną praktykę lekarską pod nazwą: Grzegorz Kierzynka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą: ul. Na Dołku nr 46, 61-313 Poznań.
 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 2. Neurochirurgii
 3. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W/w zakresach unieważniono postępowania.