Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zabezpieczenie opieki ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (DOP.1101.101.2022)

2022-08-09 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zabezpieczenie opieki ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (DOP.1101.101.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.101.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 295 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 2. Zabezpieczenie opieki ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem lub są w trakcie specjalizacji.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – SOR” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 12 sierpnia 2022 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 8 sierpnia 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem, dopuszcza się

składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji – oświadczenie o odbywaniu specjalizacji poświadczone przez kierownika specjalizacji.

4. Kserokopia polisy OC.

5.Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy).

 1. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesięcy).

 2. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. ALS, USG.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.101.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 295 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

wybrano ofertę:

Pani Joanny Niedzielskiej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Twój Neurolog lek. Joanna Niedzielska, adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki nr 21

 1. Zabezpieczenie opieki ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

postępowanie unieważniono