Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. (DOP.1101.90.2022)

2022-06-17 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. (DOP.1101.90.2022)

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA (DOP.1101.90.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić podmioty lecznicze zatrudniające lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. 2. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub więcej zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 lipca 2022r

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 17 czerwca 2022r., oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla położnych prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk położnych:

1. Kserokopia dyplomu położnej.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk położniczych (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych)- Księga rejestrowa pielęgniarek nie starsza niż 3 miesiące.

5. Kserokopia polisy ubezpieczenia OC.

6.Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub właściwy KRS.

7. Kserokopia dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych oraz posiadanych certyfikatów,

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.90.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

wybrano ofertę złożoną przez :

1.Panią Małgorzatę Kusiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Położnicza Kusiak Małgorzata adres do doręczeń: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. XXX-lecia PRL nr 32 lok 3.

2.Panią Grażynę Łazarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Eskulap Usługi Medyczne i Szkolenia Grażyna Łazarczyk adres do doręczeń: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Kamieniogórska 39.