Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych DOP.1101.82.2020

2020-09-23 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych DOP.1101.82.2020

z dn. 2020-09-23:

1. Wykonywanie czynności i procedur przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.82.2020

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018, poz. 160 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia ratownika medycznego”( należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 28 września 2020r. do godz. 12.00.

2.Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 września 2020r. o godz. 12.15.

3.Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 października 2020 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 23 września 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu ratownika medycznego.

 2. Kserokopia polisy OC.

 3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia, w tym ALS,RKO.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

 

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

z dn. 2020-09-30:

1. Wykonywanie czynności i procedur przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.82.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie czynności i procedur przez ratowników medycznych w Oddziałach Szpitalnych

Wybrano ofertę:

Natalii Maksymowicz-Chmielek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Natalia Maksymowicz-Chmielek w Kudowie-Zdroju przy ul. Spacerowej 14