Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradni  Chirurgii Ogólnej. (DOP.1101.46.2022)

2022-01-12 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradni  Chirurgii Ogólnej. (DOP.1101.46.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 46 .2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021, poz..711 )

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U.2021,poz.711) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradni  Chirurgii Ogólnej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

  1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

  2. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie …………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do dnia 14 stycznia 2022r. do godz. 14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 14 stycznia 2022r. o godz. 14.15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

4. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 lutego 2022r.

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 11.01. 2022r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia,oraz dołączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Poradnia chirurgii ogólnej.

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

1. Kserokopia dyplomu lekarza.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

5. Kserokopia polisy OC.

6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: -cena 100%

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do :

1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

  1. Swobodnego wyboru oferty,

  2. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz chirurgia 329,24 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.46.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021 poz.711)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradni Chirurgii Ogólnej

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Pawła Szymańskiego prowadzącego działalność pod nazwą: Praktyka Lekarska Medical Care &

Consulting Paweł Szymański z siedzibą: 50-325 Wrocław, ul. Barycka 3/10.