Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej Poradni ginekologiczno-położniczej. (DOP.1101.85.2022)

2022-05-30 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej Poradni ginekologiczno-położniczej. (DOP.1101.85.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 85 .2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022,poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielania zamówienia podmiotom, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2020, poz.633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej:

1. Poradni ginekologiczno-położniczej.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów.

  II.

  Termin i miejsce składania ofert:

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert-świadczenia w zakresie …………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jan Pawła II 2, 57-320 Polanica -Zdrój w terminie do dnia 13 czerwca 2022r. do godz. 14.00

  2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 13 czerwca 2022r. o godz. 14.15.

  3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

  4. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta wpłynie do sekretariatu w terminie wskazanym w pkt. 1.

  III.

  1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2022r.

  2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz.8:00-15:00 od dnia 27.05. 2022r. oraz na stronie internetowej.

  IV.

  Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

  Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

  1. Kserokopia dyplomu lekarza.

  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

  3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem nr 2, 3 i 4, dla zakresu nr 1 dopuszcza się składania ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji (w takim przypadku należy dołączyć kopię karty specjalizacyjnej).

  4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

  5. Kserokopia polisy OC.

  6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

  V.

  Kryterium oceny oferty: -cena 100%

  VI.

  1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

  2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  VII.

  Szpital zastrzega sobie prawo do :

  1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 3. Swobodnego wyboru oferty,

 4. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej ofert.

  VIII.

  W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

  IX.

  Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

  X.

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie Internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.85.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022,poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w poradni specjalistycznej:

1. Poradni ginekologiczno-położniczej.

Postępowanie unieważniono.