Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych, Świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarski instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym (DOP.1101.80.2022)

2022-05-27 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych, Świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarski instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym (DOP.1101.80.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.80.2022)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 633.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 poz. 633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych

2.Świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarski instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym .

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia pielęgniarskie”
w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 06 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 06 czerwca 2022 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 3. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 lipca 2022 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 27 maja 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla pielęgniarek prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich:

 1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) -księga rejestrowa.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

  6. Kserokopie dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych, oraz posiadanych certyfikatów.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.80.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022,poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych.

2.Świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarski instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty pielęgniarek:

 1. Izabeli Samociuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Samociuk, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 adres do doręczeń 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Bolesława Chrobrego 99b.

 2. Anity Tadeuszów prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Tarnów 81.

 3. Anny Gołębiowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Gołębiowska Usługi Medyczne.

 4. Marii Fogt prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Pielęgniarskie Maria Fogt z siedzibą w Śremie, ul. Krzyżanowo 37.