OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu) (DOP.1101.24.2021)

2020-11-28 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu) (DOP.1101.24.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.24.2021)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 z późn. zm.)
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu)
Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.
Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pulmonologii, anestezjologii i intensywnej terapii.

II.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:
„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Oddział COVID” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 12,15.
3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.
1. Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. w okresie trwania szczególnej sytuacji epidemiologicznej.
2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 25 listopada 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.
Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:
Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:
1. Kserokopia dyplomu lekarza.
2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem.
4. Kserokopia polisy OC.
5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy).
6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesięcy).
7. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.
Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.
V.
1. Kryterium oceny oferty – cena 100%
VI.
1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VII.
Szpital zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
2. Swobodnego wyboru oferty,
3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
VIII.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.
IX.
Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.
X.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.24.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu)

Wybrano ofertę:

Artura Cieślika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Cieślik Artur 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Lipowa nr 6