OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia) (DOP.1101.62.2021)

2021-03-26 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia) (DOP.1101.62.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.62.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia).

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – łózka COVID” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 11.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 11.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 29 marca 2021 r. w okresie trwania szczególnej sytuacji epidemiologicznej.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 26 marca 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, chorób zakaźnych. Do postępowania mogą przystąpić osoby nie posiadające specjalizacji.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.62.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,poz.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty:

 1. Pani Ewy Malki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Ewa Malka, adres do doręczeń: ul. Brzozowa nr 2 lok 2, 57-540 Lądek-Zdrój.
 2. Pana Tomasza Staniul prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Staniul, adres do doręczeń: ul. Kościelna 5/11, 57-320 Polanica-Zdrój.
 3. Pan Wojciecha Wołoszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chirurgiczna Wojciech Wołoszczuk z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kaczmarskiego 6.
 4. Pana Krzysztofa Malki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka z siedzibą: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Brzozowa 2/2.
 5. Pana Michała Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-034 Wrocław, ul. Agrestowa 131BA/2
 6. Pana Marcina Kontek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kontek, ul. Śliwkowa nr 47, 57-300 Kłodzko
 7. Pana Władysława Dacko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Władysław Dacko z siedzibą: ul. Długopolska 21, 55-020 Mędłów
 8. Pana Gustava Nkoyock prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą: 57-320 Polanica Zdrój, ul. Kościelna 5/8
 9. Pana Marka Cedro prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi dla Medycyny Marek Cedro z siedzibą: 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Słoneczna 3a/2.