OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia). (DOP.1101.56.2021)

2021-03-08 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Zabezpieczenie opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia). (DOP.1101.56.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.56.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza

 

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia).

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – łózka COVID” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 14.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2021 r. w okresie trwania szczególnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 5 marca 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, chorób zakaźnych. Do postępowania mogą przystąpić osoby nie posiadające specjalizacji.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty:     –  cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.56.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,poz.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zabezpieczenia opieki lekarskiej na rzecz pacjentów, u których występuje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (oddział II poziomu zabezpieczenia).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty:

 1. Pani Olgi Kolodiy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Medyczne Olga Kolodiy adres 57-340 Duszniki-Zdrój ul. Słoneczna 3a/3.
 2. Pana Rafała Kleczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Kleczyk z siedzibą: 50-421 Wrocław ul. Szybka 3/50.
 3. Pana Adama Świokło adres do doręczeń: 54-042 Wrocław, ul. Kosmonautów 218/8.
 4. Pana Grzegorza Chorzempa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Grzegorz Chorzempa z siedzibą: 57-300 Kłodzko ul. Półwiejska 5A.
 5. Pana Krzysztofa Mildnera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Mildner Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres: 50-153 Wrocław, ul. Ks. Wincentego Kraińskiego 3/18.
 6. Pana Łukasza Bargiel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bargiel z siedzibą: 58-100 Świdnica, ul. Łokietka 7/2
 7. Pana Bartosza Katkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: : Bartosz Katkowski z siedzibą: 53-113 Wrocław, ul. Ślężna 112/47
 8. Pana Bartosza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Wieczorek z siedzibą: 40-145 Katowice, ul. Słoneczna 81c/6.