Ogłoszenie o konkursie:Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.22.2022)

2021-10-26 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie:Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.22.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DOP.1101. 22 .2022

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j.Dz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

       „Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia położnej” (należy wskazać właściwe) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 15 listopada 2021 do godz. 13.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 13.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 26 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

 

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla położnych prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk położniczych:

 1. Kserokopia dyplomu położnej
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk położniczych (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) oraz księga rejestrowa- nie starsza niż 3 miesiące.
 4. Kserokopia polisy OC a w przypadku jej braku oświadczenie o przedłożeniu aktualnej polisy.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Kserokopie dodatkowych dokumentów w tym: dyplom specjalizacji, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenie z zakresu krwiodawstwa.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

DOP.1101.22.2022

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Wybrano ofertę:

– Izabeli Kownackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Praktyka Położnej Izabela Kownacka adres: 57-420 Radków, ul. Piastowska 6/1 lok 7