Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szpitalnego

2022-09-14 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szpitalnego

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnego na

Dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szpitalnego”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Jana Pawła II 2

na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg na dzierżawę

pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szpitalnego.

 1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczenia, zlokalizowanego w kompleksie szpitalnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. na parterze budynku D o powierzchni 24,36 m2, w celu prowadzenia sklepiku szpitalnego.

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest czynsz dzierżawny pomieszczenia, o którym mowa w pkt I., przy czym nie może być on niższy niż 600,00 zł netto miesięcznie.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach obowiązywania umowy.

 1. Inne koszty ponoszone przez dzierżawcę
 1. Niezależnie od czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych (media: ciepła woda, zimna woda, ścieki, odpady komunalne, podatek od nieruchomości) – stawka ryczałtowa w wysokości 50,00 zł brutto

 2. Opłata za centralne ogrzewanie wyliczona na podstawie zużycia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni.

 3. Opłata ryczałtowa za połączenia telefoniczne w wysokości 15,00 zł brutto za jeden numer.

 4. Opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika.

 5. W przypadku wzrostu cen mediów w okresie obowiązywania umowy, wydzierżawiający określi wartość miesięcznej opłaty uwzględniając poziom wzrostu cen przez dostawców mediów.

 1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej zawierającej proponowany czynsz dzierżawny a ponadto załączenie wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego prowadzenie przez podmiot przystępujący do przetargu działalności gospodarczej zgodnej z celem dzierżawy;

 2. potwierdzających, że osoba reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu jest uprawniona do jego reprezentacji w przetargu i zawarcia umowy;

 3. oświadczenia o posiadaniu środków na uruchomienie działalności gospodarczej, dla której lokal jest wydzierżawiany oraz opłat związanych z dzierżawą lokalu, w przypadku wygrania przetargu;

 4. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami umowy, o których mowa w pkt V ogłoszenia;

 5. oświadczenia, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt VII ogłoszenia;

 6. wskazanie dni i godzin korzystania z pomieszczenia;
 7. parafowany projekt umowy.
 1. Umowa
 1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania.

 2. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:

 1. lokal będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres trzech (3) lat, z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

 2. dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 2.000,00 zł.

 3. czynsz, który zostanie ustalony w drodze przetargu będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;

 4. dzierżawca czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu w tym: ryczałt miesięczny w wysokości 50,00 zł brutto miesięcznie (cw, zw. ścieki, podatki) opłatę za ogrzewanie wg zużycia z przeliczeniem na 1 m2 powierzchni oraz opłaty ryczałtowej za połączenia telefoniczne w wysokości 15,00 zł brutto za jeden numer; opłatę za energię elektryczną wg wskazań licznika;

 5. dzierżawca z dniem zawarcia umowy jest zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy;

 6. wydzierżawiający zastrzega prawo zmiany wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji GUS. Wzrost cen może nastąpić raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. O powyższym SCM niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po okresie 6 miesięcy trwania umowy.

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać wraz z dokumentami, o których mowa w pkt IV ogłoszenia w sekretariacie SCM w terminie do 20 września 2020 r. do godz. 12,00. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do wydzierżawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2020 r. o godz. 12,15.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych.

 1. Wykluczenie z przetargu

Wydzierżawienie pomieszczenia nie może nastąpić na rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w SCM;

 2. osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w SCM;

 3. członka zarządu SCM;

 4. podmiotów utworzonych przez SCM oraz podmiotów, w których SCM lub osoby pełniące funkcje kierownicze w SCM, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego traktowania.

 1. Postanowienia końcowe
 1. SCM zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu bez podania przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości

 2. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Zarządu SCM.

Pliki do pobrania

Projekt dzierżawy 24,21 KB (docx) Pobierz plik

Specjalistyczne Centrum Medyczne
św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)
57-320 Polanica-Zdrój
Jana Pawła II 2

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

przetargu na dzierżawę

pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szpitalnego.

wybrano ofertę:

Pani Renaty Bujak z Nowej Łomnicy