Ogłoszenie przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej.

2022-10-17 Drukuj widoczne

Ogłoszenie przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej.

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnego na

Dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Jana Pawła II 2

na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg na dzierżawę

pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej.

 1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa 5 pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, zlokalizowanych w kompleksie szpitalnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. na II piętrze budynku B, oznaczonych symbolami 3/7/B, 3/8/B, 3/9/B, 3/10/B, 3/11/B wraz z korytarzem, o łącznej powierzchni 122,60 m2, w celu prowadzenia działalności biurowej.

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest czynsz dzierżawny pomieszczeń, o których mowa w pkt I., przy czym nie może być on niższy niż 22,75 zł/m2 netto miesięcznie.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach obowiązywania umowy.

 1. Inne koszty ponoszone przez dzierżawcę
 1. Niezależnie od czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych (media: centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, energia elektryczna, ścieki, odpady komunalne, podatek od nieruchomości) w wysokości 1 737,60 zł brutto miesięcznie

 2. Opłata ryczałtowa za połączenia telefoniczne w wysokości 15,00 zł brutto za jeden numer oraz dostęp do internetu.

 3. W przypadku wzrostu cen mediów w okresie obowiązywania umowy, Wydzierżawiający określi wartość miesięcznej opłaty uwzględniając poziom wzrostu cen przez dostawców mediów.

 1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej zawierającej proponowany czynsz dzierżawny a ponadto załączenie wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego prowadzenie przez podmiot przystępujący do przetargu działalności gospodarczej zgodnej z celem dzierżawy;

 2. potwierdzających, że osoba reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu jest uprawniona do jego reprezentacji w przetargu i zawarcia umowy;

 3. oświadczenia o posiadaniu środków na uruchomienie działalności gospodarczej, dla której lokal jest wydzierżawiany oraz opłat związanych z dzierżawą lokalu, w przypadku wygrania przetargu:

 4. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami umowy, o których mowa w pkt V ogłoszenia;

 5. oświadczenia, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt VII ogłoszenia;

 6. wskazanie dni i godzin korzystania z pomieszczeń będących przedmiotem dzierżawy.
 1. Umowa
 1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody organów korporacyjnych (w sytuacji, gdy zgoda ta jest wymagana)

 2. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:

 1. lokal będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres jednego roku, z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w umowie;

 2. dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 5 000,00;

 3. czynsz, który zostanie ustalony w drodze przetargu będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;

 4. dzierżawca czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. wc, wz, co, energia elektryczna, odpady, podatek od nieruchomości w wysokości 1 737,60 zł brutto miesięcznie oraz opłaty ryczałtowej za połączenia telefoniczne w wysokości 15,00 zł brutto za jeden numer;

 5. dzierżawca z dniem zawarcia umowy jest zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy;

 6. wydzierżawiający zastrzega prawo zmiany wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji GUS. Wzrost cen może nastąpić raz w roku o wskaźnik wzrostu cen wyrobów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. O powyższym SCM niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po okresie 6 miesięcy trwania umowy;

 7. prowadzona przez Dzierżawcę działalność nie może zakłócać bieżącej pracy poradni specjalistycznych Wydzierżawiającego.

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać wraz z dokumentami, o których mowa w pkt IV ogłoszenia w sekretariacie SCM w terminie do 21 października 2022 r. do godz. 15,00. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do Wydzierżawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2022 r. o godz. 15,15.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych.

 1. Wykluczenie z przetargu

Wydzierżawienie pomieszczenia nie może nastąpić na rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w SCM;

 2. osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w SCM;

 3. członka zarządu SCM;

 4. podmiotów utworzonych przez SCM oraz podmiotów, w których SCM lub osoby pełniące funkcje kierownicze w SCM, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego traktowania.

 1. Postanowienia końcowe
 1. SCM zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu bez podania przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości

 2. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Zarządu SCM.

Pliki do pobrania

Projekt dzierżawy 22,50 KB (docx) Pobierz plik

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w przetargu pisemnego na

Dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej”

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Jana Pawła II 2

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

przetargu na dzierżawę

pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej

wybrano ofertę:

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, przy ul. Warty 21