OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE O KONKURSIE – Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG.

2020-11-20 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE O KONKURSIE – Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG.

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE O KONKURSIE

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

 że w treści ogłoszenia o konkursie w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG.

 Zmienia się pkt. V, który otrzymuje następujące brzmienie:

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

  1. Kserokopia dyplomu Akademii Medycznej.
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
  3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
  4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej (właściwa Izba Lekarska), nie starsza niż 6 miesięcy.
  5. Kserokopia polisy OC.
  6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu, lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

Dla lekarzy składających ofertę zbiorową:

Ofertę należy sporządzić na jednym formularzu ofertowym podpisanym przez wszystkich lekarzy przystępujących do postępowania, dołączyć dokumenty wykazane powyżej oraz:

Pełnomocnictwo dla lekarza upoważnionego do reprezentowania lekarzy w postępowaniu konkursowym przed Udzielającym Zamówienia.

Wskazania osoby preferowanej jako kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Kierownik Zakładu zobowiązany będzie do przebywania na terenie Zakładu co najmniej 3 dni w tygodniu.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia z dnia 19 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie.